Privacystatement

Privacy met Zorg BV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Privacy met Zorg BV diensten en producten.

In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

1. Algemeen

Privacy met Zorg BV:

  • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Privacy met Zorg BV diensten en producten
  • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Privacy met Zorg BV aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren
  • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Privacy met Zorg BV deze verzamelt of verwerkt
  • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de privacy wetgeving in acht
  • hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar info@privacymetzorg.nl

2. Cookies

Privacy met Zorg BV maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet (goed) mogelijk.
Daarnaast maakt Privacy met Zorg BV op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van Google Analytics cookies.
Privacy met Zorg BV heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te beschermen heeft Privacy met Zorg BV het laatste octet van het IP-adres dat zij naar Google stuurt gemaskeerd. Omdat de vergaarde informatie uitsluitend wordt gebruikt voor analyse door Privacy met Zorg BV is ‘gegevens delen’ met Google en derde partijen voor welk doel dan ook, buiten de hiervoor bedoelde analytics, uitgezet en derhalve expliciet niet toegestaan. Privacy met Zorg BV maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor deze cookies is het niet nodig om toestemming te vragen, wel dient U als gebruiker hierover geïnformeerd te worden.

3. Doeleinden

Privacy met Zorg BV verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te communiceren, voor het uitvoeren van onze dienstverleningsovereenkomsten, voor het verlenen van toegang en de registratie van e-learning gebruikers en voor de financiële administratie.

4. Beveiliging

Privacy met Zorg BV draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Privacy met Zorg BV die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.

5. Verstrekking aan derden

Privacy met Zorg BV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Privacy met Zorg BV kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Privacy met Zorg BV onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement in acht nemen.

6. Rechten gebruiker

U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens.
Verzoeken en verdere klachten kunnen worden gezonden aan info@privacymetzorg.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag).