Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten van Privacy met Zorg BV, Indus 56, 3328 ND, Dordrecht.

Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtnemer: Privacy met Zorg BV.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Privacy met Zorg BV.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Privacy met Zorg BV en een opdrachtgever waarop Privacy met Zorg BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 offertes

 1. De door Privacy met Zorg BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.

Artikel 4 uitvoering van de overeenkomst

 1. Privacy met Zorg BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Privacy met Zorg BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Privacy met Zorg BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Privacy met Zorg BV worden verstrekt.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Privacy met Zorg BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Privacy met Zorg BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6 contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Privacy met Zorg BV en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 7 honorarium

 1. Het honorarium is exclusief btw.
 2. De verschuldigde kosten worden maandelijks in rekening gebracht.

Artikel 8 betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Privacy met Zorg BV geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, rapporten, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Privacy met Zorg BV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Privacy met Zorg BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 10 incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Privacy met Zorg BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Privacy met Zorg BV zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Privacy met Zorg BV, zal Privacy met Zorg BV in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Privacy met Zorg BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 aansprakelijkheid

 1. Indien Privacy met Zorg BV aansprakelijk is voor directe dan wel indirecte schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het maandelijkse declaratiebedrag en voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Privacy met Zorg BV voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).

Artikel 13 vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Privacy met Zorg BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Privacy met Zorg BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. Verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Privacy met Zorg BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Privacy met Zorg BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Privacy met Zorg BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 16 geschillen

 1. Privacy met Zorg BV behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.